Slovak Czech English German Hungarian Polish

Prihlásenie

Tlačová správa

Dňa 10. mája 2010 akciová spoločnosť Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s. so sídlom Furmanská 8, 841 03 Bratislava začala realizáciu projektu s názvom „Odborné, jazykové a manažérske vzdelávanie našich zamestnancov“. Cieľovou skupinou projektu sú zamestnanci divízie inžinierskych stavieb v Trnave. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Riadiaci orgán zodpovedný za realizáciu príslušného balíka je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu a príslušný sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom je Sociálna implementačná agentúra. Získaný nenávratný finančný prostriedok vo výške 112.773,57 € bude použitý na odborné, jazykové a manažérske vzdelávanie zamestnancov divízie inžinierskych stavieb v Trnave v plánovanom období 20 mesiacov odo dňa začatia realizácie projektu.

 Hlavné plánované aktivity, ktoré si spoločnosť vytýčila sú:

  1. Vzdelávanie, ktoré bude realizované v štyroch tematických celkoch – odborné školenia pre robotníkov, jazykové kurzy, manažérske školenia a odborné školenia pre THZ.
  2. Semináre a konferencie pre THZ v jednom tematickom celku.

O výsledkoch odborného, jazykového a manažérskeho vzdelávania Vás budeme detailnejšie informovať na našej web stránke.